Plesk Gzip Etkinleştirme

Plesk üzerinden gzip etkinleştirmek için yapacağımız işlemler sırasıyla şöyledir.

ayarlarına giriyoruz.

alt tarafta vereceğim kodu Ek nginx direktifleri alanına yapıştırıp uygula diyoruz.
gzip on;
gzip_disable "MSIE [1-6]\\.(?!.*SV1)";
gzip_proxied any;
gzip_comp_level 5;
gzip_types text/plain text/css application/javascript application/x-javascript text/xml application/xml application/rss+xml text/javascript image/x-icon image/bmp image/svg+xml;
gzip_vary on;
İşlem bu kadar artık alan adınızda gzip etkin hale gelmiştir.
Yükleniyor...